Als we het hebben over duurzame ontwikkeling, denkt men meestal aan bosbescherming, recycleren, of hernieuwbare energie. Dit alles maakt deel uit van duurzame ontwikkeling, maar het is niet het enige. De grote vooruitgang die de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen of sustainable development goals) vertegenwoordigen, heeft te maken met een integrale en holistische visie op de wereld. Daarom zijn de 17 doelstellingen geïntegreerd in vijf grote groepen: People, Prosperity, Peace, Planet en Partnerships. Hier zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingsdoelen die niet rechtstreeks het concept ecologie behandelen, maar er wel transversaal mee verbonden zijn:

SDG 1: EINDE ARMOEDE

Het beëindigen van extreme armoede is overgenomen van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG’s) die de wereld zichzelf in 2015 heeft gesteld. Het doel was toen om tussen 1990 en 2015 het percentage mensen met een inkomen van minder dan $ 1,25 per dag te halveren. Volgens het VN-rapport van 2015 over de resultaten van de MDG’s is het percentage met 14% verlaagd. Daarom blijft deze doelstelling een prioriteit, samen met de SDG 2 “Beëindig honger”, aangezien de milieucrisis die de planeet doormaakt, natuurlijke hulpbronnen in gevaar brengt en hierdoor ook de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het beëindigen van honger en armoede betekent dat we dé verbintenis van de SDGs zullen moeten nakomen: laat niemand achter.

SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS

Naast de doelen die al waren vastgelegd in de MDG’s -zoals toegang tot gratis, rechtvaardig en kwalitatief basis- en secundair onderwijs- brengt SDG 4 als nieuwigheid dit opschrift uit. Een opschrift dat beschrijft hoe het onderwijs in de 21e eeuw er in essentie zou moeten uitzien:

Tussen nu en 2030 ervoor zorgen dat alle leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door middel van onderwijs voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling.

Met andere woorden, het is de taak van alle landen om de transitie te maken naar een onderwijsmodel dat bouwt aan een samenleving waarin duurzame ontwikkeling centraal staat.

SDG 5: GENDERGELIJKHEID

Zit er een connectie tussen gender ongelijkheid en het milieu? Het lijkt erop van wel, vooral in landen waar vrouwen nog steeds de hoofdverantwoordelijkheid hebben voor de zorg voor het gezin. Of op plaatsen waar ze verantwoordelijk zijn voor het beheer van het huishoudelijk water, het uitvoeren van landbouw- en veeteelt taken…

In dit opzicht is het belang van de vrouwelijke bevolking zo groot dat ze op veel plaatsen worden opgeleid in duurzame landbouwtechnieken, effectievere irrigatie of verantwoorde consumptiegewoonten. Als ook gelijkheid in toegang tot onderwijs, fatsoenlijk werk en rechtvaardige politieke en economische vertegenwoordiging wordt bevorderd, kunnen we vooruitgang boeken in duurzamere samenlevingen. Naast gendergelijkheid streeft SDG5 naar de empowerment van vrouwen.

SDG 8: EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Duurzame ontwikkeling is gebaseerd op vier pijlers: de sociale, de economische, de ecologische en de culturele pijler. Een van de grootste uitdagingen waarmee overheden, bedrijven en burgers worden geconfronteerd, is om het economische en financiële systeem dat onze wereld tot nu toe heeft geregeerd (business as usual) te transformeren. Die transformatie moet plaats maken voor circulaire modellen, waarin mensen centraal staan.

Of hoe we hoogwaardige, veilige en verrijkende banen voor iedereen kunnen creëren, terwijl we tegelijkertijd de economische groei stimuleren, maar zonder het milieu te schaden. Velen denken dat de binomiale vooruitgang en bescherming van de planeet een paradox is, maar de realiteit is dat er steeds meer bedrijven zijn die dit complexe evenwicht bereiken dat SDG 8 nastreeft.

SDG 17: PARTNERSCHAPPEN OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

De laatste doelstelling, SDG 17, is een oproep om op lange termijn een gemeenschappelijke, alomvattende visie op de wereld en onszelf op te bouwen. Deze visie biedt verschillende innovatieve antwoorden op de uitdagingen die duurzame ontwikkeling met zich meebrengt. Transversale samenwerkingen tussen publiek & privé, en verenigingen & burgers zijn de enige manier om vooruitgang te boeken in effectieve maatregelen die een einde maken aan klimaatverandering. Woorden als solidariteit, samenwerking, en overdracht moeten het wereldbeleid beheersen.

En de VN gaat nog een stap verder: een Wereldalliantie voor Duurzame Ontwikkeling. Zijn we in staat om allemaal samen vooruit te gaan om de belangrijkste uitdaging in onze geschiedenis te overwinnen?

Artikel vertaald van https://educacionysostenibilidad.com/blog/el-desarrollo-sostenible-no-es-solo-medioambiente/

Leave A Comment