Wereldwijde doelstelling 13 is om ‘dringend actie te nemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden’.

Klimaatverandering is de grootste en meest dringende uitdaging van de mensheid. Een overvloed aan broeikasgassen in de atmosfeer, onder andere veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, leidt tot opwarming van de aarde. Extreme temperaturen, droogtes, verlies aan biodiversiteit, stijging van de zeespiegel, extremer weer en natuurrampen zijn slechts enkele van de ernstige gevolgen die deze wereldwijde temperatuurstijging met zich meebrengt.

Dit zijn geen problemen voor de verre toekomst: ze gebeuren nu al, en tenzij we onmiddellijk actie ondernemen, zullen ze steeds erger worden.

Naast het drastisch verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen, zullen we ook de schade die al is aangericht, moeten beperken. Deze targets laten ons zien hoe:

TARGETS

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impact vermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

13.a De verbintenis  uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke mitigatie acties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel mogelijk volledig operationeel te maken

13.b Mechanismen promoten om de capaciteit te vergroten in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling, waarbij ook wordt gefocust op vrouwen, jongeren en lokale en gemarginaliseerde gemeenschappen