De vijfde SDG wil ‘Gendergelijkheid bereiken, en empowerment voor alle vrouwen en meisjes’.

Hoewel we de afgelopen decennia al veel stappen in de goede richting hebben gezet, zijn we nog ver verwijderd van een maatschappij met volledige gendergelijkheid.

Enkele van de grootste en meest hardnekkige problemen zijn seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen en meisjes, het gebrek aan beschermende wetgeving in veel landen, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in posities van besluitvorming, de loonkloof tussen mannen en vrouwen,…

Onze samenleving kan niet functioneren op slechts de helft van haar denkkracht en knowhow. We moeten vrouwen en meisjes overal ‘empoweren’ als we duurzame ontwikkeling willen bereiken.

TARGETS

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal

5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting

5.3 Uit de wereld helpen van alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking

5.4 Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is

5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven

5.6 Verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheids en reproductieve rechten zoals overeengekomen in het kader van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Peking-Actieplatform en de slotdocumenten van hun desbetreffende conferenties

5.a Hervormingen doorvoeren waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met nationaal recht

5.b Het gebruik doen toenemen van innovatieve technologie, in het bijzonder de informatie- en communicatietechnologie, om te komen tot een grotere empowerment van vrouwen

5.c Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus