SDG 6 heeft als doel om ‘de toegang en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen te verzekeren’

Schoon drinkwater en degelijke sanitaire voorzieningen zijn essentieel voor de gezondheid en het welzijn van de mens, maar een groot percentage van de wereldbevolking heeft nog steeds geen toegang tot deze basisbehoeften. Water is ook belangrijk voor het produceren van voedsel, het in stand houden van steden en het opwekken van elektriciteit, om nog maar te zwijgen van zijn rol in ecosystemen.

Klimaatverandering, vervuiling en onverantwoord gebruik zorgen voor waterschaarste. Zoals het er nu naar uitziet, zullen in 2030 1,6 miljard mensen geen regelmatige toegang hebben tot veilig en schoon drinkwater. De volgende targets geven aan wat er moet veranderen om dit te verhinderen.

TARGETS

6.1 Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen

6.2 Tegen 2030 komen tot toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen en een einde maken aan openbare ontlasting, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties

6.3 Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd

6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen

6.5 Tegen 2030 het geïntegreerde beheer van de water hulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte grensoverschrijdende samenwerking

6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren

6.a Tegen 2030 de internationale samenwerking en de capaciteits opbouwende ondersteuning uitbreiden voor de ontwikkelingslanden voor activiteiten die betrekking hebben op water en sanitaire voorzieningen en programma’s, met inbegrip van technologieën voor waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterzuivering, recyclage en hergebruik.

6.b De deelname versterken en ondersteunen van plaatselijke gemeenschappen bij de verbetering van het waterbeheer en van de sanitaire voorzieningen